Witaj

„Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk" Działania w ramach projektu Regulamin Dokumenty do pobrania

Projekty unijne

„Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk"

 

 

 

Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt

pn. „Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk".


 
                Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPZP.08.00.00 „Edukacja", Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach tzw. Kontraktów Samorządowych.

 
Wartość projektu: 424 787,52 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 315 786,66 zł.
 
Okres realizacji projektu: 02.01.2017 r. - 31.12.2019 r.

Celem projektu jest: kształcenie u uczniów oraz nauczycieli kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy, posługiwania się technikami ICT i językami obcymi.

 • Głównymi rezultatami projektu planowanymi do osiągnięcia są:
 • Nabycie kompetencji kluczowych po zakończeniu realizacji programu przez 400 uczniów.
 • Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji po zakończeniu programu przez 25 nauczycieli.
 • Doposażenie pracowni przedmiotowych i wykorzystywanie tego doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu.

Wsparciem projektowym zostanie objętych 528 uczniów, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu oraz 30 zatrudnionych w szkole nauczycieli.


  SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW ORAZ ICH RODZICÓW

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE.

Mając na uwadze dobro dziecka oraz jego wszechstronny rozwój wprowadzimy następujące formy wsparcia:
 

 1. Dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach:
 • Innowacji „Mały przedsiębiorczy Europejczyk", w tym zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 • Innowacji „Gry i zabawy matematyczne z zastosowaniem multimediów",
 • Innowacji z przyrody „Ciekawscy mądrale",
 • Multimedialnego koła ortograficznego oraz zajęć wspomagających funkcję pisania dla uczniów,
 • Zajęć rozwijających dla uczniów uzdolnionych,
 • Nauczania programowania w zakresie robotyki „Mały konstruktor z wykorzystaniem klocków lego",
 • Organizacji zajęć o profilu ekonomicznym,
 • Organizacji zajęć o profilu języka francuskiego,
 • Zajęć z wykorzystaniem metody Biofedbacku – biologiczne sprzężenie zwrotne,
 • Spotkań ze specjalistami – doradcą edukacyjno – zawodowym,
 • Organizacji zajęć komputerowych,
 • Organizacji zajęć wspierających, w tym z psychologiem, zajęć przeciwdziałających zjawisku otyłości, zajęć z gimnastyki korekcyjnej, terapii logopedycznej, porad dla rodziców o charakterze terapeutycznym.
 1. Wyjazdów edukacyjnych.
 2. Organizację kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli.
 3. Doposażenie szkoły w sprzęt specjalistyczny.
 4. Modernizację sieci komputerowej oraz multimedialnego centrum edukacyjnego.

 

Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk”

– projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu.

 Projekt „Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk” w ramach działania 8.5 ma na celu wspieranie przedsięwziąć w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, posługiwania się technikami informacyjno – komunikacyjnymi oraz językami obcymi (angielski i francuski). Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli II etapu edukacyjnego z włączeniem grupy dzieci młodszych. W ramach projektu powstanie szereg kół zainteresowań i innowacji pedagogicznych. Odbywać się będą zajęcia z przedsiębiorczości, robotyki, języka francuskiego przy wykorzystaniu ICT. Połączenie tradycyjnych metod nauki z nowoczesnym kształceniem będzie efektywnym i atrakcyjnym sposobem uczenia się i optymalnym instrumentem do realizacji celu projektu i potrzeb grupy docelowej. W ramach kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy będą prowadzone innowacje:

- „Mały przedsiębiorczy Europejczyk”. Uczestnicy tego przedsięwzięcia nabędą wiadomości z zakresu przedsiębiorczości. Pragniemy przygotować uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.

-„Gry i zabawy matematyczne z zastosowaniem multimediów” jako atrakcyjna forma wyrównywania braków powstałych w toku lekcyjnym.

-„Mały konstruktor, czyli programowanie z wykorzystaniem klocków lego” – zdobywanie umiejętności z zakresu programowania poprzez zabawę, jako metoda rozwijania kreatywności, umiejętności matematycznych, analitycznego myślenia, znajomości technologii, czyli cech niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy.

-„Ciekawscy mądrale” – będziemy przeprowadzać doświadczenia i eksperymenty, które w prosty sposób ukazywać będą przebieg zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie.

Kolejnym działaniem będzie rozwijanie u dzieci sprawności manualnej i grafomotorycznej poprzez organizację zajęć terapeutycznych. Dodatkowo na takich zajęciach uczniowie przy użyciu technik informacyjno – komunikacyjnych będą usprawniać ortografię i poznają zasady pisania cv i listu motywacyjnego. Następnym etapem realizacji projektu będzie utworzenie klas o profilu ekonomicznym (oswajanie uczniów z wiedzą z dziedziny zawodoznastwa i biznesu) oraz językowym (lepszy i skuteczniejszy sposób na komunikację w danym języku). W realizacji tych działań wspierać nas będą lokalni przedsiębiorcy i potentaci biznesu, którzy będą uczyć dzieci efektywnego organizowania warsztatu pracy. Część zajęć będzie realizowana poza szkołą – wizyty w zakładach pracy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Planujemy cykl warsztatów wyjazdowych i spotkania z psychologiem biznesu.

W realizacji projektu ważnym elementem będzie doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. W tym celu będą organizowane szkolenia i kursy z różnych zakresów mające na celu wspieranie rozwoju uczniów. Nawiążemy również współpracę z ośrodkiem szkolno – wychowawczym w celu poznania specyfiki pracy i funkcjonowania tej placówki.

Aby w pełni zrealizować założone cele w projekcie niezbędne będzie doposażenie naszej placówki w sprzęt specjalistyczny i komputerowy oraz zatrudnienie specjalistów z zakresu psychologii. Sale lekcyjne zostaną wyposażone w zestawy multimedialne, które uatrakcyjnią pracę uczniów na zajęciach. Planujemy także zakup sprzętu specjalistycznego, m.in. sprzęt korygujący wady postawy, powiększalnik stacjonarny, aby ułatwić funkcjonowanie dzieci niedowidzących, sprzęt do badania metodą Biofeedback - metoda ta pomoże odpowiednio się zrelaksować, lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych, zwiększy kreatywność i pozytywne myślenie, poprawi szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego materiału.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu
  ul. Robotnicza 23
  78-600 Wałcz
 • tel./fax (67) 387 30 55

Galeria zdjęć